گاهی «نه» بگوییم…شما اجازه دارید هر زمان که نتوانستید کاری را انجام دهید در جواب دیگران نه بگویید‎