چطور ۱۰۲ کتاب در یک ماه بخوانیم؟


ماه گذشته خانم ترس با شرکت در یک چالش موفق شد تا حدود ۱۰۰ کتاب را در حوزه‌های روانشناسی، سیاسی و مدیریت مطالعه کند. “شاید دیگران مرا دیوانه خطاب کنند، اما من واقعا این کار را انجام دادم. 

” این جمله را این زن آلمانی ساکن برلین بعد از موفقیت در این چالش بیان کرد. او در خصوص چگونگی شکل گیری این چالش می‌گوید: “یکی از همکارانم مرا به چالشی دعوت کرد در این چالش قرار شد تا کتاب موفقیت یک نویسنده معروف را تنها در دو ساعت بخوانند.”

 این زن آلمانی ادامه می‌دهد: “علی رغم آن که بسیار در خواندن این کتاب مصمم بودم و فصل‌های اول کتاب را به سرعت خواندم، اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که محال است که بتوانم این کتاب را در مهلت مورد نظر به اتمام برسانم و همین موضوع موجب شد تا به فکر یافتن ایده‌ای جدید باشم.

” به گزارش مجله بلینکیست، او با استفاده از ایده‌های جدید تواسنت در عرض کمتر از ۳۰ روز ۱۰۲ کتاب را مطالعه کند.