وقتی زنان آمریکایی ضعیفه و کتک خور بودند+عکس
تبلیغات برخی شرکت های خارجی در چند دهه پیش نشان می دهد که چگونه نگاهی منفی و تحقیرآمیز به زن داشته اند.