موجودات بند انگشتی
این ها نمونه ای از جانوران کوچکی هستند که به راحتی روی انگشت انسان جا می گیرند.