مهرم حلال؛ جانم آزاد!
ايــن روزها گرفتن طــلاق توافقى در دادگاه ها يك نصفه روز هم بيشــتر طول نمى كشــد يعنى اگر زن و مرد توافق كنند و زن همه حق و حقوق خود را به همســرش ببخشــد، ساعت 9 صبح كه براى طلاق به مجتمع قضايى خانواده مراجعه كنند ساعت 12 ظهر حكم طلاق به دست از مجتمع بيرون مى آيند.