مقابله با تکدی‌گری درتهران با تغییرشیوه کمکوی ادامه داد: فعالیت قرارگاه قطعا قوی‌تر از گذشته در سال1397 ادامه خواهد داشت و با تغییراتی در شیوه کار در حال حاضر جمع آوری معتادین نیز در همین محل انجام می شود و از این کانال به اردوگاه‌ها اعزام می‌شوند.
فرهادی درباره ادامه طرح جمع آوری متکدیان سطح شهر تهران نیز گفت: در موضوع متکدیان سطح شهر تهران باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش اعظم مشکل در حوزه فرهنگی نهفته است لذا نیاز دارد شهروندان کمک کنند به این شکل که به متکدیان با شیوه ای که امروز در شهر تهران رایج است کمک نکنند چرا که این شیوه نتیجه ای جز گداپروری ندارد.
فرماندار تهران تاکید کرد: بی تردید راه ریشه کنی تکدی گری این نیست که شهروندان به صورت مستقیم به متکدیان کمک کنند باید از مسیر دستگاه های مربوطه ای که شناخت دارند و نسبت به متکدیان تحقیق، مطالعه و کارشناسی دارند و حساب و کتاب دارند اقدام کنند. اگر شهروندان تهرانی روش خود در کمک به متکدیان را تغییر ندهند نتیجه ای جز رواج تکدی گری و افزایش متکدیان در سطح شهر را به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باید مردم ما شیوه دلسوزی و دل رحمی را نسبت به متکدیان کنار بگذارند و از طریق دستگاه ها و نهادهای حمایتی و خیریه ها کمک های خود به این افراد انجام دهند.