قربانیان آزار جنسی خود را مقصر و بی کفایت در جامعه می دانند


دکتر مرضیه طاهری جامعه شناس در گفتگو با فتو لند :

وی با بیان این که قربانی با چه خطرهایی مواجهه است گفت :  کودک قربانی، آزاردیده در کودکی به آزارگر در
بزرگسالی تبدیل می شود ، در این نوع فعالیت قربانیان از نظر اجتماعی احساس می کنند
بی کفایت بوده و توانایی دفاع از خود را در اجتماع ندارند.

وی ادامه داد: این افراد از آنجایی که خودشان را مقصر تلقی
می کنند  ، آسیبی که دیده اند
تقصیرخودشان بوده و اعتماد به نفسشان برای حضور در اجتماع و پذیرش نقشها و مسئولیت
های اجتماعی و حتی فردی به شدت پایین می آید . این امر زندگی و آینده فرد را تحت
تاثیر قرار می دهد و به نوعی آن را مختل می کند فرد قربانی در زندگی آینده هم از
برقراری رابطه جنسی باز می ماند .

طاهری از جمله اقدامات موثری که می توان برای افرادی که
تجربه این نوع فعالیت جنسی ناخواسته را دارند را این گونه بیان کرد : می توان به
تشکیل جلسه گروه درمانی و صحبت کردن و بازگو کردن و در ذهن نماندن این مشکل اشاره
نمود همچنین می توان بستر جامعه را برای پذیرش این افراد مهیا نمود و با فرهنگ
سازی در این مورد از طریق رسانه بیداری و شنیداری و شبکه های مجازی تا افراد درگیر
در این نوع فعالیت بعد از آن توسط جامعه ترد نشوند و امکان حضور در اجتماع و عرصه
های فرهنگی برایشان مقدور شود .