فروش مال غیر ارث

فروش مال غیر همراه با وکیل ؛ و یا به اصطلاح دقیق تر انتقال مال غیر ، انتقال غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر می باشد . حال اگر یکی از ورثه ، مال مشاع را قبل از این که ترکه تقسیم شود ، انتقال دهد ، مرتکب این مورد شده است .

در مال مشاع ، همه مالکین در جزء جزء مال مشاع با یکدیگر شریک هستند و هر انتقالی باید با رضایت دیگر ماکین مال مشاع انجام شود . این انتقال می تواند به هر صورتی انجام شود . اعم از بیع و اجاره و صلح و ……

در این حالت ، ورثه ای که مالشان انتقال پیدا می کند ، می توانند به جرم فروش مال غیر از آن دیگر وارث شکایت کند .

این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و جنبه عمومی و خصوصی دارد و اگر ورثه ای علیه ورثه دیگر این جرم را مطرح کنند و بعد از صدور حکم گذشت نماید جنبه عمومی آن از بین نمی رود .
وارثی که مرتکب جرم فروش مال غیر می شود ، باید حتما از تعلق آن به دیگر ورثه اطلاع داشته باشد و در صورت عدم اطلاع مرتکب این جرم نشده است چرا که عنصرروانی و سو، نیت که یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد مورد مناقشه است
وراثی که مالشان انتقال داده شده است ، باید بعد از اطلاع حتما تا یک ماه ، اظهارنامه ای تنظیم کرده و مالکیت خود را اطلاع دهند تا بتوانند این رسیدگی به این جرم را مطرح کنند .

منبع : فروش مال غیر ارث گروه وکلای تهران