صندلی برای ایستادن!


برای دوری از شیوه زندگی پشت میزنشینی و نداشتن تحرک کافی، «آریل لری»، طراح آمریکایی یک صندلی طراحی کرده است که به راحتی می توان در حالت ایستاده با آن کار کرد و در عین حال به ستون فقرات نیز فشار کمتری وارد شود و احساس خستگی کمتری کرد.

 با استفاده از این صندلی، شما می توانید به راحتی حرکت کنید و راه بروید در صورتی که همچنان از صندلی استفاده می کنید.