روایت های تلخ و شیرینتان را با ما در میان بگذارید


این سرویس فرصتی است برای شما تا با شرح دیده ها ، شنیده ها، رفتار ها و روایت های احتمالا ناگفته یتان این مطالب را با سایر مخاطبین در میان بگذارید. منتظر روایت ها یتان هستیم…

تلگرام: @tandorostnews1

ایمیل: sardabir@tandorostnews.com