حقایقی تازه در مورد سرطان
سرطان به همه – پیر و جوان، غنی و فقیر، مردان، زنان و کودکان- آسیب می رساند و نشان دهنده بار عظیمی بر بیماران، خانواده ها و جوامع است.