تربیتِ تباهِ جنسی!
بدبختی فقط این نیست که درکشور ما کودکان توانایی و مهارت و رشد لازم را برای حفظ حریم خصوصی خود پیدا نمی کنند! بلکه این است که بعد از موارد حادی چون تجاوزات جنسی هیچ کلینیک تخصصی در کشور ما نیست که به صورت گروهی بتواند آسیبهای مختلف جسمی، روانی، ذهنی و … را در اولین فرصت به حداقل برساند!