باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر


قطعا برای همه ما پیش آمده که گاهی اوقات مجبور به جابجایی برخی از
وسایلمان شویم، جابجایی که با توجه به نوع بار و وسیله‌ای که در دسترس
داریم از قواعدی مشخص پیروی می‌کند.

اما در اتفاقاتی جالب تصاویری خنده‌دار ببینید از باربرهایی که با
راهکارهایی غیر قابل باور، استفاده‌ای عجیب و غیر قابل‌باور از وسیله نقلیه
خود کرده‌ و به قول معروف در حد انفجار بار زده‌اند.

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر

باربرهایی که در حد انفجار بار می‌زنند+ تصاویر