اینجا بهترین بیمارستان سوختگی پایتخت است !!


بیشتراز 24ساعت که دچار سوختگی شده ام ودر این مدت
هنوز پزشک متخصص مرا ویزیت نکرده، البته رزدینت ها هستند ولی هیچکدام تکلیف مرا
مشخص نمی کنند.  “میگویند باید بستری
شوی و الان یک روز است که پیگیر بستری شدن در بخش هستم. 

”  همسرم که از راه می رسد میگوید رسیدگی شان خوب نیست ولی چاره ای
هم نیست، اینجا بهترین بیمارستان سوختگی پایتخت است اما بازهم رسیدگی ها ضعیف است. باید دست بکشم … 

سوزش پای سوختم کافی نیست … قلبم هم باید بسوزد
…..چون سردرم شدم چار باید بکنم….