انتخاب مناسب محیط زندگی / امنیت بیشتر برای کودکان


وی ادامه داد : مهاجرت
بیش از حد‌،توسعهء‌ حـاشیه‌نشینی، افـزایش بی‌رویهء جمعیت شهرها،افزایش
طـلاق،بـیکاری، اعتیاد،افـزایش فـحشا و روسـپیگری ،دزدی، قتل‌ و جنایت‌، افزایش
باندهای قاچاق انـسان و مـواد مخدر‌،بزهکاری‌ و بزه‌دیدگی،افزایش‌ جمعیت‌ کودکان‌
خیابانی و دختران‌ فراری و…از‌ جمله عواملی‌اند کـه مـی‌توانند به صورت‌ مستقیم
و غیرمستقیم امـنیت اجتماعی را به مخاطره بـیندازند‌. 

وی امنیت اجتماعی را
این گونه تعریف کرد : به قلمروهایی از حریم افراد مربوط می شود که در ارتباط با
دیگر افراد جامعه ، سازمان ها و دولت است. با‌ توجه به این‌که خانواده اولین نهادی
است که فرد در آن قرار می گیرد ضرورت دارد افراد خانواده در ابتدا از نظام حمایتی
درون خانواده بهره مند گردند و در مرحله بعد نظام حمایتی خارج از خانه نیز آنها را
حمایت نماید . 

این دکتر افزود : خانواده
هایی که از نظام حمایتی خارج از خانه بـرخوردار نیستند،دچار انزوای اجتماعی‌اند‌ وگرایش‌
بیش‌تری‌ به کودک آزاری(آزار جسمی،جنسی، عاطفی‌ و آموزشی‌)و رفتار‌ نادرست‌ دارند‌،پس
بـهتر‌ اسـت اجـتماع‌ به این خانواده ها بیش از پیش توجه داشته باشد.و در جهت توانمندسازی
این خانواده‌ها‌(در‌ ابعاد‌ آموزشی،تربیتی،عقیدتی،فرهنگی‌ و اقتصادی)تلاش نماید
چرا که این مهم نقش مؤثری‌ در امنیت اجتماعی کودکان دارد. 

این جامعه شناس به
برخی راهکارهایی که می تواند در تامین امنیت اجتماعی موثر باشد اشاره کرد و گفت : نظارت
بیش‌تر خانواده‌ها بر امور مختلف فرزند خود از جمله: وضعیت تحصیلی، اخلاق‌ و
انـضباط، رفـت‌وآمدها، دخل‌وخرج، چگونگی گذران اوقات فراغت و بـرقراری‌ ارتـباط
مـستمر بـا‌ مـدرسه‌؛ چالش‌های‌ فراروی رفـتار کـودک را کاهش می‌دهد. 

وی در خاتمه تاکید
کرد :باید دقت کافی و وافی در انتخاب محیط زندگی و محل سکونت خانواده ‌‌به‌ عمل
آید؛بـه ویـژه بـرای‌ خانواده‌هایی که نابسامانی‌ها و تنش‌های بسیار زیادی در خـود‌
دارنـد‌.هـماهنگی بـین بـرنامه‌های نـهادهای مختلف و جلوگیری از گسست بین
مؤسسات حمایتی و خدماتی، نقشی حساس و در‌ عین حال کارا در کاهش بی‌برنامگی‌های‌
اجتماعی دارد.