امکان زنده شدن پس از مرگ وجود داردامکان زنده شدن پس از مرگ وجود دارد