آیا هزينه روان درمانی گران است؟فتو لند؛این روزها وقتی بحث از هزینه های مشاوره و روان درمانی می شود، این طور تیتر می کنند که: هزینه های بالای روان درمانی باعث شده که … و یا: مشاوره گران است و مردم نمی توانند …